DevStore首页 > DEV资源 > 资料下载 > 数字图像处理(MATLAB版)

数字图像处理(MATLAB版)

 
该书是冈萨雷斯的数字图像处理的中文版
浪子慧 | 2017-03-05 19:47:17    浏览量(1137)    评论(0)   收藏(3)
               / 100            
DevStore所有资源来自用户上传分享,版权问题及牵扯到商业纠纷均与DevStore无关。
 •   赞(1) 赞 +1 赞(1) 已赞
 •   收藏(3) 收藏 +1 已收藏 取消
 •   下载(45)

相关资料

评论(0)
 • 推荐
 • 审核
 • 收录
 • 获取活力值

资料上传作者

 • 1 资料
 • 0 能力值
 • 0 源码
 • 0 评测