DevStore首页 > DEV资源 > 资料下载 > 运营团队绩效考核模板

运营团队绩效考核模板

 
运营团队绩效考核模板
kaven2107 | 2015-09-22 16:52:33    浏览量(1661)    评论(1)   收藏(4)
               / 100            
DevStore所有资源来自用户上传分享,版权问题及牵扯到商业纠纷均与DevStore无关。
 •   赞(1) 赞 +1 赞(1) 已赞
 •   收藏(4) 收藏 +1 已收藏 取消
 •   下载(178)

相关资料

评论(1)
eastdragon

eastdragon 2015-12-31 11:27:23

学习了很好
回复(0) 赞(0) 赞(1)
 • 推荐
 • 审核
 • 收录
 • 获取活力值

资料上传作者

 • 2 资料
 • 4 能力值
 • 0 源码
 • 0 评测