DevStore首页 > DEV资源 > 资料下载 > C语言深度解剖:解开程序员面试笔试的秘密

C语言深度解剖:解开程序员面试笔试的秘密

 
本书不适用于C语言零基础的读者,其内容要比一般的C语言图书深得多、细致得多。其中有很多问题是各大公司的面试或笔试题。
weizong | 2015-12-04 16:07:19    浏览量(958)    评论(0)   收藏(0)
               / 100            
DevStore所有资源来自用户上传分享,版权问题及牵扯到商业纠纷均与DevStore无关。
 •   赞(0) 赞 +1 赞(0) 已赞
 •   收藏(0) 收藏 +1 已收藏 取消
 •   下载(48)

相关资料

评论(0)
 • 推荐
 • 审核
 • 收录
 • 获取活力值

资料上传作者

 • 34 资料
 • 108 能力值
 • 0 源码
 • 0 评测